Reglement cameratoezicht

DOEL EN REIKWIJDTE VAN HET CAMERATOEZICHT

 • Dit reglement is van toepassing op de vestigingen van Atlas Sport.
 • Atlas Sport maakt gebruik van cameratoezicht ten behoeve van:
  • het voorkomen van toegang door onbevoegden.
  • bescherming van de gezondheid van haar leden en medewerkers in geval er sprake is van een medische noodzaak
  • preventie of onderzoek bij schade of diefstal van goederen van Atlas Sport, haar leden of medewerkers.

VOORWAARDEN EN WAARBORGEN TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

 • Cameratoezicht vindt slechts plaats:
  • op plaatsen die de privacy van onze leden en werknemers zo veel mogelijk respecteren
  • op een wijze die voorkomt dat er onnodig of disproportioneel veel gemonitord wordt
  • op transparante wijze, dus niet met verborgen camera’s.
 • Het cameratoezicht heeft nooit tot doel medewerkers van Atlas Sport te controleren bij de uitvoering van hun werkzaamheden en taken.
 • In beginsel wordt alleen reactief gemonitord, tenzij er sprake is van zwaarwegende en bijzondere omstandigheden die actief monitoren rechtvaardigen.
 • De bediening van het systeem en het bekijken van de beelden is voorbehouden aan een beperkte groep geautoriseerde medewerkers.

PLAATS CAMERATOEZICHT

 • De camera van Atlas Sport is geplaatst op de balie in De Wijk.

BEWAARTERMIJN VAN BEELDEN

 • De lokale opslag van beelden is maximaal 1 maand, waarna deze automatisch worden gewist.

TRANSPARANTIE

Atlas Sport is transparant over het gebruik van een camera’s en de plaats daarvan. In de sportschool attendeert Atlas Sport erop met een bordje; op de website is het reglement te vinden.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

 • Betrokkenen hebben in beginsel het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens en kunnen een verzoek indienen via info@atlassport.nl.
 • Verder bestaat de mogelijkheid open om een klacht of bezwaar in te dienen tegen het door Atlas Sport gevoerde camerabeleid. Hiervoor kunnen betrokkenen zich rechtstreeks wenden tot de Functionaris gegevensbescherming van Atlas Sport via info@atlassport.nl.

DOORGIFTE

 • Camerabeelden worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de gevallen waarin een bevoegd overheidsorgaan daartoe een wettige (schriftelijke) vordering uitvaardigt, of wanneer een andere wettelijke regeling Atlas Sport hiertoe verplicht.